Gå til hovedindhold

Jura

Her kan du finde juridiske dokumenter

Dommerhammer

Om den skærpede underretningspligt for offentligt ansatte:

I Barnets Lov § 133 fremgår det, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette Familierådgivningen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

• at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte

• at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af vordende forældres forhold

• at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller

• at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb

Får du kendskab til en gravid med misbrugsproblemer, har du også pligt til at foretage en underretning.

Private, der udøver offentlig tjeneste

Ansatte i offentlige tjenester og hverv omfatter også private, der udøver offentlig tjeneste. Det er eksempelvis de frie grund- eller kostskoler, selvejende institutioner, opholdssteder, familieplejere, læger, private dagtilbud, forældrebestyrelser osv.

Reglerne om tavshedspligt er fastsat i straffelovens § 152 og forvaltningslovens § 27. Det følger heraf, at vi ikke uberettiget må videregive eller udnytte de fortrolige oplysninger, som vi får kendskab til igennem arbejdet.

Oplysninger om enkelte børn og familiers problemer og forhold er altid omfattet af tavshedspligt og må ikke videregives uden samtykke.

Derfor er det vigtigt, at du beder familien om samtykke, inden du drøfter familiens sag i et tværfagligt forum.

I enkelte tilfælde vil forældrene ikke give samtykke. I de sager er man som ansat i Ikast-Brande Kommune stadig underlagt den skærpede underretningspligt og må derfor vurdere, om der er grundlag for at sende en underretning og på den måde videregive oplysninger til Familierådgivningen.

Man kan altid få rådgivning hos Forebyggelse Børn og Unge. Her kan man også drøfte sagerne anonymt. Modtagelsen kan kontaktes på: 30 67 04 07.

Man må ikke videregive oplysninger om barnet til andre end forældremyndighedsindehaver(en).

Hvis kun den ene forældre har forældremyndigheden: Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har efter anmodning ret til at få orientering om barnets forhold fra skole, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet, men denne ret giver ikke ret til aktindsigt eller ret til at repræsentere barnet jf. forældreansvarsloven § 23.
Det berettiger heller ikke til en mere aktiv kontakt med skolen/dagtilbuddet fx i form af deltagelse i forældremøder og samtaler med klasselæreren eller anden lærer. Skolen/dagtilbuddet kan dog give sådanne forældre ret til at deltage i forældremøder, hvis forældremyndighedens indehaver giver sit samtykke hertil.

Man kan nægte at give oplysninger, hvis det er til skade for barnet jf. forældreansvarsloven § 23, stk. 3. Der må ikke gives fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold. Den orientering, som forældreren uden forældremyndighed har ret til, gælder kun barnet og indebærer ikke ret til nogen som helst oplysninger om forældremyndighedsindehaveren. Læs mere på: http://skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldremyndighed

Hvem skal samtykke - ved fælles forældremyndighed og samliv?

Har forældrene fælles forældremyndighed og samliv, er det kun nødvendigt med samtykke fra den ene forælder i forhold til, at barnets forhold drøftes.

Er det nødvendigt at drøfte forældrenes forhold nærmere, skal forældrene enkeltvis give samtykke hertil.

Hvem skal samtykke - ved fælles forældremyndighed uden samliv?

Kun nødvendigt med samtykke fra den forælder, hos hvem barnet har bopæl.

Hvem skal samtykke - ikke fælles forældremyndighed?

Kun den forælder, der har forældremyndigheden, skal samtykke.

Unge over 15 år 

Unge over 15 år skal selv - det vil sige uden forældremyndighedsindehaverens accept - give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger fra sundhedspersoner, der har haft den unge i behandling.